Phone image

Đăng ký thông tin khách sạn

Bảng giá theo giờ

Order
VND
Format: 9,99
Mỗi dòng tường ứng với tổng giá tiền của giờ kế tiếp...

Ví dụ: Giờ dòng thứ nhất đầu tiên = giờ đầu giá 50.000 đ
Dòng thứ 2 = thuê 2 giờ giá tiền 100.000 đ

Phụ thu

Order
Phụ thu bắt buộc kèm theo...

Ví dụ: Phí vệ sinh 50000 đ - Phí dịch vụ 20000 đ

Địa chỉ
Tọa độ GPS
Hình ảnh
One file only.
1 byte limit.
Allowed types: png gif jpg jpeg.
Tiện nghi
Đặc biệt
Phần cấu hình này đối tác có thể thiết lập sau khi khách sạn đã được duyệt

Đặt tên phòng

Order
Nếu bạn muốn dùng manmo để quản lý phòng...

bạn có thể điền vào.Ví dụ :Tầng 1 có 2 phòng thì tên phòng sinh ra sẽ là 101 và 102

Bảng giá dịch vụ thêm

Order
Bảng giá các sản phẩm ví dụ Nước suối: 10000, Mì gói 20000